Hyresgästers användarvillkor för Wimma 

1. Allmänt

ALCM Technology AB, organisationsnummer 559315-3900 ("ALCM", "oss", "vi" eller "vår") tillhandahåller tjänsten Wimma ("Wimma") som är utformad för att förenkla kommunikation mellan hyresvärdar och hyresgäster.

Dessa användarvillkor ("Villkoren") reglerar din ("Användaren", "du", eller "din") användning av Wimma genom vår mobilapplikation ("Wimma-appen").

Genom Wimma-appen ges du möjlighet att kommunicera med din hyresvärd ("Hyresvärden") i frågor som rör fastighetsförvaltning och liknande. Vänligen observera att ALCM inte är part i något avtal mellan dig och Hyresvärden och att det är Hyresvärden som ansvarar för sin användning av Wimma och sin avtalsrelation till dig. Avtalet mellan ALCM och dig ("Användaravtalet") avser uteslutande tillhandhållande av Wimma-appen och tillhörande teknik för din kommunikation med Hyresvärden och dennes representanter.

Läs Villkoren noggrant innan du accepterar dem och ingår Användaravtalet. Om du inte samtycker till alla bestämmelser i Villkoren kan du inte ingå Användaravtalet och får då inte heller använda Wimma.

Mer information om Wimma och ALCM på www.wimma.se ("Webbplatsen"). Om du har några frågor angående Villkoren, Wimma eller ALCM, tveka inte att kontakta oss (kontaktinformation finns på Webbplatsen).

2. Användaravtal

För att kunna använda Wimma måste du ingå Användaravtalet med. Villkoren, som är en integrerad del av Användaravtalet, finns tillgängliga på Webbplatsen.

Du ingår Användaravtalet genom att i Wimma-appen bekräfta att du har läst och accepterat Villkoren och att du samtycker till att ingå Användaravtalet. Om din mobiltelefon inte kan installera och köra Wimma-appen kommer du inte att kunna ingå Användaravtalet och inte heller att kunna använda Wimma. Vi rekommenderar att du alltid använder den senaste versionen av telefonens/surfplattans operativsystem samt den senaste versionen av Wimma-appen.

Du måste vara minst 18 år gammal och kunna ingå juridiskt bindande avtal för att få tillgång till och använda Wimma. Genom att få åtkomst till eller använda tjänsterna intygar och garanterar du att du är 18 år eller äldre och har rättslig kapacitet och befogenhet att ingå ett avtal.

Genom Användaravtalet ger vi dig tillgång till Wimma-appen för kommunikation med Hyresvärden. Observera att Wimma inte är part i något avtal mellan dig och Hyresvärden och att Wimma därmed inte har något ansvar för din kommunikation eller relation med Hyresvärden.

3. Wimma-konto

För att kunna använda Wimma måste du registrera ett användarkonto hos oss ("Wimma-konto") genom Wimma-appen och tillhandahålla den information som efterfrågas under registreringsprocessen. Ditt Wimma-konto är personligt och du får inte tilldela eller på annat sätt överföra ditt Wimma-konto till någon annan.

Det är viktigt att du lämnar korrekt information när du registrerar ditt Wimma-konto och att du håller informationen på ditt Wimma-konto uppdaterad. Du är alltid ansvarig för att säkerställa att den information du har tillhandahållit är korrekt, fullständig och aktuell.

I samband med registreringen får du egna personliga inloggningsuppgifter ("Kontouppgifter"). Du är ansvarig för att hålla dina Kontouppgifter och annan Wimma-kontorelaterad information på ett säkert sätt och på ett sätt som gör att de förblir oåtkomliga för obehöriga personer. Du är också fullt ansvarig för alla aktiviteter på ditt Wimma-konto.

På begäran av Hyresvärden ansluter vi ditt Wimma-konto till Hyresvärden ("Hyresvärdsanslutning"). När Hyresvärdsanslutningen är genomförd kan du använda Wimma-appen för kommunikation med Hyresvärden.

Du kan radera ditt Användarkonto när som helst, oavsett anledning, genom att följa instruktionerna på Webbplatsen eller i Wimma-appen. ALCM kan säga upp eller stänga av ditt Wimma-konto i enlighet med bestämmelserna i avsnitt 16 nedan. Observera att enbart avinstallation av Wimma-appen inte avslutar ditt Wimma-konto.

4. Kommunikation med Hyresvärden

En grundläggande förutsättning för att du ska kunna kommunicera med Hyresvärden via Wimma-appen är att Hyresvärden är ansluten till Wimma genom Hyresvärdsanslutning. Kontakta din Hyresvärd om är osäker på om Hyresvärden är ansluten till Wimma.

Det är Hyresvärden och du själv som ansvarar för all kommunikation er emellan via Wimma-appen. Wimma inte är part i något avtal mellan dig och Hyresvärden och att Wimma därmed inte har något ansvar för din kommunikation eller relation med Hyresvärden, vår relation till dig är begränsad till att erbjuda dig tekniska möjligheter för din kommunikation med Hyresvärden.

5. Avgifter

ALCM debiterar inga avgifter för din tillgång till Wimma.

6. Din användning av Wimma

Under förutsättning att du följer dessa Användarvillkor ger vi dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-vidarelicensierbar, återkallelig, icke-överförbar licens, giltig under Användaravtalets löptid, att använda Wimma och att ladda ner och använda Wimma-appen på din mobila enhet.

Som Användare av Wimma förbinder du dig att

 • endast använda Wimma i enlighet med Användaravtalet,
 • se till att alla lösenord och annan information som krävs för att din användning av Wimma hålls strikt konfidentiell, och
 • omedelbart meddela oss om du får kännedom om, eller har anledning att befara, obehörig åtkomst eller användning av Applikationen.

7. Otillåten användning av Wimma

Som Användare förbinder du dig att inte

 • kopiera, modifiera, översätta eller dekompilera eller demontera Wimma-appen eller på annat sätt försöka extrahera eller få tillgång till källkoden för Wimma-appen (utom i den mån sådana aktiviteter är tillåtna enligt tvingande lag),
 • sälja, återförsälja, licensiera, distribuera, hyra ut Wimma-appen eller på annat sätt kommersiellt utnyttja eller göra Wimma-appen tillgänglig för, eller använda Wimma-appen, till förmån för tredje part,
 • använda Wimma-appen för att bearbeta eller överföra intrångsgörande, kränkande eller olagligt material,
 • använda Wimma-appen för att lagra eller överföra filer med skadlig kod, skript, agenter eller program som orsakar skada, virus, maskar, trojanska hästar eller andra skadliga program, och
 • störa eller avbryta integriteten eller prestandan hos Wimma-appen eller kringgå begränsningar eller säkerhetsfunktioner i Wimma-appen.

8. Regler och villkor som meddelas av Hyresvärden

För all användning av Wimma-appen som avser kommunikation eller övrig hantering av din relation med Hyresvärden gäller de regler och villkor som från tid till annan meddelas av Hyresvärden ("Hyresvärdens Villkor").

Vänligen notera att ALCM inte är part i något avtal mellan dig och Hyresvärden och att din relation till oss uteslutande regleras av Användaravtalet.

9. Användarinnehåll

Genom Wimma har du inom ramen för din kommunikation med Hyresvärden möjlighet att skapa, ladda upp, skicka, ta emot och lagra innehåll, såsom meddelanden, anteckningar, text, bilder eller annan information ("Användarinnehåll"). Du är ensam ansvarig för det Användarinnehåll som du laddar upp, publicerar, visar eller på annat sätt tillhandahåller via Wimma-appen.

Användarinnehåll är uteslutande en del av din kommunikation och dialog med Hyresvärden. Eventuella regler och villkor för Användarinnehåll meddelas därför av genom Hyresvärdens Villkor.

ALCM ansvarar inte för att Användarinnehåll är korrekt eller lagligt, men vi förbehåller oss rätten att (utan föregående meddelande) radera Användarinnehåll på begäran av Hyresvärden eller om det finns anledning att anta att Användarinnehåll strider mot lag eller god sed eller om det gör intrång i annans rättigheter.

10. Tillgänglighet

För att kunna använda Wimma måste du ha en internetanslutning och/eller använda en mobiltelefon eller surfplatta.

Wimma är normalt tillgänglig dygnet, runt sju dagar i veckan. Vi kan från tid till annan uppdatera Wimma och/eller ta Webbplatsen ur bruk för åtgärder som underhåll och service och/eller säkerhetsrelaterade frågor ("Underhåll"). Vi förbehåller oss rätten att när som helst begränsa eller avbryta tillhandahållandet av Wimma och Webbplatsen för Underhåll. Alla planerade begränsningar eller avbrott av Wimma kommer, så långt det är kommersiellt rimligt, att schemaläggas till tider då användningen av Wimma normalt är låg. Vi försöker alltid meddela planerat underhåll i förväg, men garanterar inte att du alltid kommer att nås av ett sådant meddelande.

11. Ändringar av Wimma

Vi förbehåller oss rätten att när som helst förändra Wimma, inklusive men inte begränsat till att göra ändringar i funktionalitet, driftsmetoder, tekniska specifikationer och innehåll samt att introducera nya tjänster från tid till annan.

12. Personuppgifter

ALCM är personuppgiftsansvarig för dina Kontouppgifter och de övriga personuppgifter om dig som ALCM behandlar för administration av ditt Vimma-konto och vår relation enligt Användaravtalet. För information om hur ALCM behandlar dina personuppgifter, vänligen se vår integritetspolicy.

Hyresvärden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter om dig som Hyresvärden behandlar om dig med anledning av din kommunikation och relation med Hyresvärden. Vänligen kontakta Hyresvärden för mer information om Hyresvärdens behandling av dessa uppgifter.

13. Immateriella rättigheter

ALCM och dess licensgivare äger alla immateriella rättigheter till den programvara och de tjänster som krävs för tillhandahållandet av Wimma. Ingenting i Villkoren eller Användaravtalet ska tolkas som att någon av de ovan nämnda rättigheterna, eller delar därav, överförs till dig.

14. Begränsning av ansvar

Wimma tillhandahålls till dig utan avgifter och i befintligt skick ("as is") utan några som helst garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, lämpligheten för ett särskilt ändamål. ALCM friskriver sig, i största möjliga utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, från varje form av ansvar för din användning av Wimma, inklusive men inte begränsat till indirekta skador.

Såvida inget annat följer av tvingande lag är ALCMs ansvar under alla omständigheter begränsat till maximalt 0,1 prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

15. Force majeure

ALCM ansvarar inte för försenade, otillräckliga eller uteblivna prestationer i enlighet med Användaravtalet i den utsträckning och under den tid som en försenad, otillräcklig eller utebliven prestation kan hänföras till omständigheter utanför vår rimliga kontroll ("Force Majeure"). Alla prestationer som avbryts ska återupptas så snart som rimligen kan förväntas. Omständigheter utanför ALCMs kontroll inkluderar, men är inte begränsade till, generalstrejk och andra arbets- eller industriella tvister, bränder, explosioner, översvämningar, jordbävningar, tyfoner, epidemier, krig, statliga åtgärder, fel i datakommunikationstjänster, ny eller ändrad lagstiftning, upplopp, revolutioner, sabotage eller ogynnsamma väderförhållanden som vi inte rimligen kan förväntas förbereda oss för eller på annat sätt hitta en väg runt.

16. Avtalstid, uppsägning och avstängning

Användaravtalet träder i kraft när du har godkänt Villkoren i Wimma-appen och vi har givit dig tillgång till ditt Wimma-konto.

Du kan när som helst säga upp Användaravtalet genom att skicka ett meddelande till oss på den e-postadress som anges på Webbplatsen eller genom att avsluta ditt Wimma-konto. Observera att endast radering av Wimma-appen inte kommer att avsluta Användaravtalet.

Vi har rätt att när som helst säga upp Användaravtalet med en uppsägningstid på minst en månad. Om du inte begår ett väsentligt brott mot Användaravtalet kommer vi dock inte att säga upp Användaravtalet så länge du har en aktiv Hyresvärdsanslutning.

Vardera parten kan säga upp Användaravtalet omedelbart om den andra parten begår ett väsentligt brott mot sina skyldigheter enligt Användaravtalet eller om den andra parten bryter mot tillämplig lag. Vi förbehåller oss också rätten att på Hyresvärdens begäran säga upp Användaravtalet om du väsentligen åsidosätter dina skyldigheter enligt Hyresvärdens Villkor.

Utöver ovanstående kan ALCM med omedelbar verkan, tillfälligt eller permanent, stänga av dig från Wimma och ditt Wimma-konto om du inte följer Användaravtalet och Villkoren, eller om ALCM rimligen kan anta att så är fallet.

17. Meddelanden

Genom att ingå Användaravtalet bekräftar och godkänner du att vi kan skicka meddelanden och underrättelser elektroniskt till dig med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i ditt Wimma-konto.

18. Överlåtelse

Du får inte överlåta dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Användaravtalet. Vi har rätt att överlåta våra rättigheter och/eller skyldigheter enligt Användaravtalet till annan juridisk person inom ALCM-koncernen, dock under förutsättning att sådan överlåtelse inte är till betydande nackdel för dig.

19. Konsumenträttigheter

Villkoren varken begränsar eller inskränker de rättigheter som tillkommer konsumenter enligt tillämplig konsumentlagstiftning och ska inte tolkas heller tolkas som om sådana begränsningar eller inskränkningar föreligger.

Som konsument har du rätt att säga upp Användaravtalet inom 14 dagar från den dag då du ingick Användaravtalet. Om du börjar använda Wimma inom dessa 14 dagar (genom att använda Wimma-appen för kommunikation med Hyresvärden) är din ångerrätt dock förverkad. Oavsett ovannämnda ångerrätt kan du när som helst säga upp Användaravtalet i enlighet med de bestämmelserna i avsnitt 16.

Om du som konsument vill framställa ett krav avseende Wimma kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden i Sverige (www.arn.searn.se). Om du är bosatt i ett annat land än Sverige kan du lämna in ett klagomål online via Europeiska kommissionens medlingsplattform, se www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Vänligen notera att ALCM inte är part i avtal mellan dig och att du därför bör kontakta Hyresvärden i alla frågor som rör din relation till Hyresvärden.

20. Ändringar av användarvillkoren

Vi kan komma att ändra Villkoren från tid till annan. Eventuella ändringar av Villkoren blir gällande mot dig när villkoren har gjorts tillgängliga för dig i Wimma-appen. Om du inte accepterar de ändrade Villkoren kommer du inte vara behörig att fortsätta använda Wimma.

Den aktuella versionen av Villkoren finns alltid tillgänglig på Webbplatsen. En kopia av den aktuella versionen av Villkoren skickas till dig på din begäran.

21. Kontakt

Fullständig information om hur du kontaktar oss finns på Webbplatsen.

22. Tillämplig lag och jurisdiktion

Användaravtalet ska regleras av svensk rätt. Domstolarna i Sverige ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår ur eller i samband med Användaravtalet, eller brott mot, uppsägning eller ogiltighet därav.

*****

Dessa användarvillkor gäller från och med 1 juli 2023.


Hyresvärdsrepresentanters användarvillkor för Wimma

1. Allmänt

ALCM Technology AB, organisationsnummer 559315-3900 ("ALCM", "oss", "vi" eller "vår") tillhandahåller tjänsten Wimma ("Wimma") som är utformad för att förenkla kommunikation mellan hyresvärdar och hyresgäster.

Dessa användarvillkor ("Villkoren") reglerar din ("Användaren", "du", eller "din") användning av Wimma genom vår mobilapplikation ("Wimma-appen").

Genom Wimma-appen ges du möjlighet att för den hyresvärd som du som anställd eller uppdragstagare som representerar ("Hyresvärden") kommunicera med hyresgäster och andra representanter för Hyresvärden i frågor som rör fastighetsförvaltning och liknande. Vänligen observera att ALCM inte är part i något avtal mellan dig och Hyresvärden och att det är Hyresvärden som ansvarar för sin användning av Wimma och sin avtalsrelation till dig. Avtalet mellan ALCM och dig ("Användaravtalet") avser uteslutande tillhandhållande av Wimma-appen och tillhörande teknik för din kommunikation mellan Hyresvärdens representanter och hyresgäster.

Läs Villkoren noggrant innan du accepterar dem och ingår Användaravtalet. Om du inte samtycker till alla bestämmelser i Villkoren kan du inte ingå Användaravtalet och får då inte heller använda Wimma.

Mer information om Wimma och ALCM på www.wimma.se ("Webbplatsen"). Om du har några frågor angående Villkoren, Wimma eller ALCM, tveka inte att kontakta oss (kontaktinformation finns på Webbplatsen).

2. Användaravtal

För att kunna använda Wimma måste du ingå Användaravtalet med. Villkoren, som är en integrerad del av Användaravtalet, finns tillgängliga på Webbplatsen.

Du ingår Användaravtalet genom att i Wimma-appen bekräfta att du har läst och accepterat Villkoren och att du samtycker till att ingå Användaravtalet. Om din mobiltelefon inte kan installera och köra Wimma-appen kommer du inte att kunna ingå Användaravtalet och inte heller att kunna använda Wimma. Vi rekommenderar att du alltid använder den senaste versionen av telefonens/surfplattans operativsystem samt den senaste versionen av Wimma-appen.

3. Wimma-konto

För att kunna använda Wimma måste du registrera ett användarkonto hos oss ("Wimma-konto") genom Wimma-appen och tillhandahålla den information som efterfrågas under registreringsprocessen. Ditt Wimma-konto är personligt och du får inte tilldela eller på annat sätt överföra ditt Wimma-konto till någon annan.

Det är viktigt att du lämnar korrekt information när du registrerar ditt Wimma-konto och att du håller informationen på ditt Wimma-konto uppdaterad. Du är alltid ansvarig för att säkerställa att den information du har tillhandahållit är korrekt, fullständig och aktuell.

I samband med registreringen får du egna personliga inloggningsuppgifter ("Kontouppgifter"). Du är ansvarig för att hålla dina Kontouppgifter och annan Wimma-kontorelaterad information på ett säkert sätt och på ett sätt som gör att de förblir oåtkomliga för obehöriga personer. Du är också fullt ansvarig för alla aktiviteter på ditt Wimma-konto.

På begäran av Hyresvärden ansluter vi ditt Wimma-konto till Hyresvärden ("Hyresvärdsanslutning"). När Hyresvärdsanslutningen är genomförd kan du använda Wimma-appen för kommunikation med Hyresvärdens representanter och hyresgäster.

Du kan radera ditt Användarkonto när som helst, oavsett anledning, genom att följa instruktionerna på Webbplatsen eller i Wimma-appen. ALCM kan säga upp eller stänga av ditt Wimma-konto i enlighet med bestämmelserna i avsnitt 16 nedan. Observera att enbart avinstallation av Wimma-appen inte avslutar ditt Wimma-konto.

4. Kommunikation med Hyresvärden

En grundläggande förutsättning för att du ska kunna kommunicera via Wimma-appen är att Hyresvärden är ansluten till Wimma genom Hyresvärdsanslutning. Kontakta Hyresvärden om du är osäker på om Hyresvärden är ansluten till Wimma.

Det är Hyresvärden och du själv som ansvarar för all kommunikation med hyresgäster via Wimma-appen. Wimma inte är part i något avtal mellan dig och Hyresvärden och att Wimma därmed inte har något ansvar för din kommunikation eller relation med Hyresvärden eller hyresgäster, vår relation till dig är begränsad till att erbjuda dig tekniska möjligheter för din kommunikation genom Wimma.

5. Avgifter

ALCM debiterar inga avgifter för din tillgång till Wimma.

6. Din användning av Wimma

Under förutsättning att du följer dessa Användarvillkor ger vi dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-sublicensierbar, återkallelig, icke-överförbar licens, giltig under Användaravtalets löptid, att använda Wimma och att ladda ner och använda Wimma-appen på din mobila enhet.

Som Användare av Wimma förbinder du dig att

 • endast och uteslutande använda Wimma i din egenskap av representant för Hyresvärden,
 • endast använda Wimma i enlighet med Användaravtalet,
 • se till att alla lösenord och annan information som krävs för att din användning av Wimma hålls strikt konfidentiell, och
 • omedelbart meddela oss om du får kännedom om, eller har anledning att befara, obehörig åtkomst eller användning av Applikationen.

7. Otillåten användning av Wimma

Som Användare förbinder du dig att inte

 • kopiera, modifiera, översätta eller dekompilera eller demontera Wimma-appen eller på annat sätt försöka extrahera eller få tillgång till källkoden för Wimma-appen (utom i den mån sådana aktiviteter är tillåtna enligt tvingande lag),
 • sälja, återförsälja, licensiera, distribuera, hyra ut Wimma-appen eller på annat sätt kommersiellt utnyttja eller göra Wimma-appen tillgänglig för, eller använda Wimma-appen, till förmån för tredje part,
 • använda Wimma-appen för att bearbeta eller överföra intrångsgörande, kränkande eller olagligt material,
 • använda Wimma-appen för att lagra eller överföra filer med skadlig kod, skript, agenter eller program som orsakar skada, virus, maskar, trojanska hästar eller andra skadliga program, och
 • störa eller avbryta integriteten eller prestandan hos Wimma-appen eller kringgå begränsningar eller säkerhetsfunktioner i Wimma-appen.

8. Regler och villkor som meddelas av Hyresvärden

För all användning av Wimma-appen som avser kommunikation eller övrig hantering relationen mellan Hyresvärden och hyresgästen gäller de regler och villkor som från tid till annan meddelas av Hyresvärden ("Hyresvärdens Villkor").

Vänligen notera att ALCM inte är part i något avtal mellan dig och Hyresvärden och att din relation till oss uteslutande regleras av Användaravtalet.

9. Användarinnehåll

Genom Wimma har du inom ramen för din kommunikation med hyresgäster och andra representanter för Hyresvärden möjlighet att skapa, ladda upp, skicka, ta emot och lagra innehåll, såsom meddelanden, anteckningar, text, bilder eller annan information ("Användarinnehåll"). Du är ensam ansvarig för det Användarinnehåll som du laddar upp, publicerar, visar eller på annat sätt tillhandahåller via Wimma-appen.

Användarinnehåll är uteslutande en del av din kommunikation som representant för Hyresvärden. Eventuella regler och villkor för Användarinnehåll meddelas därför av genom Hyresvärdens Villkor.

ALCM ansvarar inte för att Användarinnehåll är korrekt eller lagligt, men vi förbehåller oss rätten att (utan föregående meddelande) radera Användarinnehåll på begäran av Hyresvärden eller om det finns anledning att anta att Användarinnehåll strider mot lag eller god sed eller om det gör intrång i annans rättigheter.

10. Tillgänglighet

För att kunna använda Wimma måste du ha en internetanslutning och/eller använda en mobiltelefon eller surfplatta.

Wimma är normalt tillgänglig dygnet, runt sju dagar i veckan. Vi kan från tid till annan uppdatera Wimma och/eller ta Webbplatsen ur bruk för åtgärder som underhåll och service och/eller säkerhetsrelaterade frågor ("Underhåll"). Vi förbehåller oss rätten att när som helst begränsa eller avbryta tillhandahållandet av Wimma och Webbplatsen för Underhåll. Alla planerade begränsningar eller avbrott av Wimma kommer, så långt det är kommersiellt rimligt, att schemaläggas till tider då användningen av Wimma normalt är låg. Vi försöker alltid meddela planerat underhåll i förväg, men garanterar inte att du alltid kommer att nås av ett sådant meddelande.

11. Ändringar av Wimma

Vi förbehåller oss rätten att när som helst förändra Wimma, inklusive men inte begränsat till att göra ändringar i funktionalitet, driftsmetoder, tekniska specifikationer och innehåll samt att introducera nya tjänster från tid till annan.

12. Personuppgifter

ALCM är personuppgiftsansvarig för dina Kontouppgifter och de övriga personuppgifter om dig som ALCM behandlar för administration av ditt Vimma-konto och vår relation enligt Användaravtalet. För information om hur ALCM behandlar dina personuppgifter, vänligen se vår integritetspolicy.

Hyresvärden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter om dig som Hyresvärden behandlar om dig med anledning av din kommunikation genom Wimma. Vänligen kontakta Hyresvärden för mer information om Hyresvärdens behandling av dessa uppgifter.

13. Immateriella rättigheter

ALCM och dess licensgivare äger alla immateriella rättigheter till den programvara och de tjänster som krävs för tillhandahållandet av Wimma. Ingenting i Villkoren eller Användaravtalet ska tolkas som att någon av de ovan nämnda rättigheterna, eller delar därav, överförs till dig.

14. Begränsning av ansvar

Wimma tillhandahålls till dig utan avgifter och i befintligt skick ("as is") utan några som helst garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, lämpligheten för ett särskilt ändamål. ALCM friskriver sig, i största möjliga utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, från varje form av ansvar för din användning av Wimma, inklusive men inte begränsat till indirekta skador.

Såvida inget annat följer av tvingande lag är ALCMs ansvar gentemot dig under alla omständigheter begränsat till maximalt 0,1 prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

15. Force majeure

ALCM ansvarar inte för försenade, otillräckliga eller uteblivna prestationer i enlighet med Användaravtalet i den utsträckning och under den tid som en försenad, otillräcklig eller utebliven prestation kan hänföras till omständigheter utanför vår rimliga kontroll ("Force Majeure"). Alla prestationer som avbryts ska återupptas så snart som rimligen kan förväntas. Omständigheter utanför ALCMs kontroll inkluderar, men är inte begränsade till, generalstrejk och andra arbets- eller industriella tvister, bränder, explosioner, översvämningar, jordbävningar, tyfoner, epidemier, krig, statliga åtgärder, fel i datakommunikationstjänster, ny eller ändrad lagstiftning, upplopp, revolutioner, sabotage eller ogynnsamma väderförhållanden som vi inte rimligen kan förväntas förbereda oss för eller på annat sätt hitta en väg runt.

16. Avtalstid, uppsägning och avstängning

Användaravtalet träder i kraft när du har godkänt Villkoren i Wimma-appen och vi har givit dig tillgång till ditt Wimma-konto.

Du kan när som helst säga upp Användaravtalet genom att skicka ett meddelande till oss på den e-postadress som anges på Webbplatsen eller genom att avsluta ditt Wimma-konto. Observera att endast radering av Wimma-appen inte kommer att avsluta Användaravtalet.

Vi har rätt att när som helst säga upp Användaravtalet med en uppsägningstid på minst en månad. Om du inte begår ett väsentligt brott mot Användaravtalet kommer vi dock inte att säga upp Användaravtalet så länge du har en aktiv Hyresvärdsanslutning.

Vardera parten kan säga upp Användaravtalet omedelbart om den andra parten begår ett väsentligt brott mot sina skyldigheter enligt Användaravtalet eller om den andra parten bryter mot tillämplig lag. Vi förbehåller oss också rätten att på Hyresvärdens begäran säga upp Användaravtalet om du väsentligen åsidosätter dina skyldigheter enligt Hyresvärdens Villkor eller om du inte längre är behörig att företräda Hyresvärden inom ramen för Wimma.

Utöver ovanstående kan ALCM med omedelbar verkan, tillfälligt eller permanent, stänga av dig från Wimma och ditt Wimma-konto om du inte följer Användaravtalet och Villkoren, eller om ALCM rimligen kan anta att så är fallet.

17. Meddelanden

Genom att ingå Användaravtalet bekräftar och godkänner du att vi kan skicka meddelanden och underrättelser elektroniskt till dig med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i ditt Wimma-konto.

18. Överlåtelse

Du får inte överlåta dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Användaravtalet. Vi har rätt att överlåta våra rättigheter och/eller skyldigheter enligt Användaravtalet till annan juridisk person inom ALCM-koncernen, dock under förutsättning att sådan överlåtelse inte är till betydande nackdel för dig.

Vänligen notera att ALCM inte är part i avtal mellan dig och att du därför bör kontakta Hyresvärden i alla frågor som rör din relation till Hyresvärden.

19. Ändringar av användarvillkoren

Vi kan komma att ändra Villkoren från tid till annan. Eventuella ändringar av Villkoren blir gällande mot dig när villkoren har gjorts tillgängliga för dig i Wimma-appen. Om du inte accepterar de ändrade Villkoren kommer du inte vara behörig att fortsätta använda Wimma.

Den aktuella versionen av Villkoren finns alltid tillgänglig på Webbplatsen. En kopia av den aktuella versionen av Villkoren skickas till dig på din begäran.

20. Kontakt

Fullständig information om hur du kontaktar oss finns på Webbplatsen.

21. Tillämplig lag och jurisdiktion

Användaravtalet ska regleras av svensk rätt. Domstolarna i Sverige ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår ur eller i samband med Användaravtalet, eller brott mot, uppsägning eller ogiltighet därav.

*****

Dessa användarvillkor gäller från och med 1 juli 2023.