INTEGRITETSPOLICY

Information om behandling av personuppgifter


Allmänt

Nedan beskrivs hur ALCM Technology AB ("ALCM", "vi", "vår", "oss") behandlar dina personuppgifter i samband med att du använder vår tjänst Wimma.

Med hjälp av Wimmas mobilapp förenklas kommunikationen mellan hyresgäster och hyresvärdar. Wimma-appen kan användas av både hyresgäster och representanter för hyresvärden (t.ex. fastighetsskötare).

Som framgår av informationen nedan behandlar vid dina uppgifter uteslutande för administration av ditt Wimma-konto och för att du ska kunna använda Wimma som plattform för kommunikation. Din hyresvärd eller den hyresvärd som du representerar är personuppgiftsansvarig för de uppgifter om dig som behandlas inom ramen för kommunikation mellan hyresgäster och hyresvärdsrepresentanter.

Mer information om Wimma hittar du på www.wimma.se.

Tveka inte att kontakta oss via info@alcm.se om du har frågor om Wimma eller om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

ALCM Technology AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i samband med att vi tillhandahåller våra tjänster till dig. Du når oss enligt följande:

ALCM Technology AB

Kanalgatan 4B 

291 53 Kristianstad

info@alcm.se

Hur samlar vi in dina uppgifter?

I samband med registrering av ditt konto i vår tjänst Wimma behöver vi ditt namn och dina kontaktuppgifter. Dessa uppgifter inhämtas antingen från dig själv eller från din hyresvärd eller den hyresvärd som du representerar.

Vilka uppgifter om dig behandlar vi och varför?

Hyresgäster

När du är registrerad användare av Wimma som hyresgäst behandlar vi uppgift om ditt namn (för- och efternamn) och din epostadress. Vi behandlar också uppgift om den ditt hyresobjekt, dvs. lägenhet, garage, parkering eller lokal som du hyr av din hyresvärd. Därutöver behandlar vi också uppgifter om dina inloggningar i Wimma.

Uppgifterna behandlas uteslutande för att kunna ge dig tillgång teknik för kommunikation genom Wimma.

Representanter för hyresvärdar

När du är registrerad användare av Wimma som representant för en hyresvärd behandlar vi uppgift om ditt namn (för- och efternamn), din epostadress, ditt telefonnummer och uppgifter om vilken hyresvärd du representerar. Därutöver behandlar vi också uppgifter om dina inloggningar i Wimma.

Uppgifterna behandlas uteslutande för att kunna ge dig tillgång teknik för kommunikation genom Wimma.

Rättslig grund för behandling

Hyresgäster

Ditt namn och din epostadress behandlas med avtal (det användaravtal som du har ingått med oss via Wimma-appen) som rättslig grund.

Uppgifter om ditt hyresobjekt behandlas med vårt berättigade intresse av att möjliggöra kommunikation via Wimma-appen som rättslig grund.

Uppgifter om dina inloggningar i Wimma behandlas med vår berättigat intresse av att upprätthålla säkerhet i Wimma-appen som rättslig grund.

Representanter för hyresvärdar

Ditt namn och din epostadress behandlas med avtal (det användaravtal som du har ingått med oss via Wimma-appen) som rättslig grund.

Uppgifter om ditt telefonnummer och uppgift om den hyresvärd du representerar behandlas med vårt berättigade intresse av att möjliggöra kommunikation via Wimma-appen som rättslig grund.

Uppgifter om m dina inloggningar i Wimma behandlas med vår berättigat intresse av att upprätthålla säkerhet i Wimma-appen som rättslig grund.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Hyresgäster

Vi sparar dina uppgifter i upp till ett år efter det att hyreskontraktet för ditt hyresobjekt har upphör att gälla. Om du innan dess säger upp ditt användaravtal med oss raderas dina uppgifter inom en månad.

Representanter för hyresvärdar

Vi sparar dina uppgifter i upp till ett år efter det att den hyresvärd du representerar har meddelat oss att du inte längre representerar värden i fråga.

Med vem delar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter stannar hos oss - vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon tredje part.

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer, såsom när vi delar din information med till exempel en IT-leverantör med verksamhet utanför EU/EES, kan dina personuppgifter dock komma att behandlas utanför EU/EES. Om och när dina uppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att det föreligger en adekvat skyddsnivå och att lämpliga skyddsåtgärder vidtas (till exempel genom användning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler och vidtagande av tillräckliga skyddsåtgärder).

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du vissa rättigheter i förhållande till behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dem, vänligen kontakta oss via [emailadress].

  • Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, inklusive ändamålet för behandlingen samt den rättsliga grunden för behandlingen.
  • Rätt till korrigering/rättelse: Om du anser att vi behandlar felaktiga personuppgifter om dig kan du be oss om att rätta till dem.
  • Rätt till begränsning av behandlingen: Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Det kan till exempel vara relevant om vi har felaktiga uppgifter om dig och du inte vill att behandlingen ska fortsätta förrän vi har rättat uppgifterna.
  • Rätt till radering / rätt att glömmas bort: Du kan begära att vi tar bort dina personuppgifter. Även om vi kommer att tillmötesgå en sådan begäran i den utsträckning som krävs enligt gällande lag, vänligen notera att vi trots din begäran kan komma att fortsätta behandlingen av vissa uppgifter (såsom uppgifter som vi behöver behålla för att skydda våra rättsliga intressen eller som vi enligt lag är skyldiga att bevara).
  • Rätt att invända: I samband med behandling av personuppgifter baserat på berättigat intresse har du rätt att invända mot användningen av dina personuppgifter. Om dina integritetsintressen uppväger våra intressen för att behandla vissa data, kommer vi att sluta behandla sådana uppgifter.
  • Rätt till dataportabilitet: Du kan även ha rätt att få tillgång till de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt accepterat och maskinläsbart format, samt rätt att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen inte tveka att kontakta oss via info@alcm.se.

Om du inte är nöjd med oss

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via info@alcm.se. Du kan också kontakta den svenska dataskyddsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se, imy@imy.se).

Denna information gäller från och med den 2023-07-01