Integritetspolicy


I denna integritetspolicy redogör vi för hur och för vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter samt för vilka rättigheter du som registrerad har enligt dataskyddsförordningen, vanligen förkortad GDPR.

ALCM Technology AB (Wimma), org-nr 559315-3900, värnar om din integritet och det är viktigt för oss att du är informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vår förhoppning är att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till dig som fysisk person. Inte bara uppgifter som man typiskt tänker på som namn och personnummer utan även bilder på dig, ljudupptagningar där du förekommer och din dators IP-adress.

Med behandling avses allt man gör med en personuppgift. Exempelvis insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

ALCM Technology AB är personuppgiftsansvarig för behandlingarna som vi redogör för i denna Integritetspolicy. Det är den som bestämmer ändamålen och medlen för en behandling som är personuppgiftsansvarig.

ALCM Technology AB kommer varken sälja eller distribuera vidare personuppgifter som används i Wimma.

ALCM Technology AB kan i vissa fall komma att dela dina personuppgifter med andra mottagare om vi exempelvis är skyldiga att lämna ut uppgifterna enligt lag eller myndighetsbeslut, för att utreda, bevaka eller tillvarata våra rättsliga anspråk eller om vi avser sälja delar av vår verksamhet. Utlämnande kan då komma att ske till domstolar, polisen eller andra myndigheter, juridiska ombud och andra externa rådgivare samt potentiella köpare.

ALCM Technology AB strävar efter att dina personuppgifter endast ska behandlas inom EU/EES. I undantagsfall kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU/EES, exempelvis om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som själv eller genom en underleverantör är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES.

Mottagare som hanterar personuppgifter för ALCM Technologys räkning såsom personuppgiftsbiträde, ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss. Avtalet syftar till att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt. Personuppgiftsbiträden får endast behandla dina uppgifter enligt de instruktioner vi ger dem och får inte behandla uppgifterna för egna ändamål. De är också skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina uppgifter. Om ett personuppgiftsbiträde hanterar personuppgifter utanför EU/EES, vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda dina uppgifter med anledning av detta.

Om vi delar dina personuppgifter med en mottagare som själv blir personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter, exempelvis en myndighet eller en bank, ansvarar mottagaren för behandlingens laglighet. ALCM Technology AB lämnar bara ut personuppgifter till mottagare vi litar på.

Varför behandlar vi dina uppgifter:

När du köper en tjänst av ALCM Technology AB behandlar vi dina uppgifter för att kunna leverera, administrera för er tjänst.

Vi behandlar då uppgifter så som namn, kontaktuppgifter och uppgifter som behövs för leverans och administration av tjänsten samt betalningshistorik. Även uppgifter för utställda fakturor, betalningar och eventuella betalningsdröjsmål. Behandling av personuppgifter kan även förekomma för utskick och nyhetsbrev.

Kontakta oss om vår personuppgiftshantering

Har du frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill du utöva någon av dina rättigheter som registrerad kan du kontakta oss.

ALCM Technology AB (Wimma)

E-post: info@alcm.se
Postadress: Kanalgatan 4B, 291 53 Kristianstad

För oss är det viktigt att du som på något sätt har kontakt med oss har förtroende för hur vi hanterar dina personuppgifter.

Ändringar av denna integritetspolicy

Denna Integritetspolicy ersätter tidigare versioner. ALCM Technology AB kan från tid till annan göra ändringar i Integritetspolicyn. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida.